Skład pierwszy:

 • Radosław Smurzyński

 • Karolina Przystał

 • Wiktoria Świdergał

Skład drugi:

 • Kamil Stachowski

 • Matylda Bałys

 • Kamila Morek

Opiekun Pocztu sztandarowego: pani Joanna Dębska.

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości oraz imprez szkolnych.

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

 • flagę narodową

 • hymn narodowy,

 • sztandar szkoły,

1. Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego

Zasadniczo do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych powinno być 6 uczniów, którzy stanowią dwa składy Pocztu Sztandarowego.

Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Szkoły.

2. Insygnia pocztu sztandarowego

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,

 • białe rękawiczki.

Uwaga: Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

3. Ubiór pocztu sztandarowego:

Chorąży: (chłopiec)

 • ciemne spodnie (garnitur), biała koszula (krawat), czarne buty.

Asysta: (dwie dziewczynki)

 • białe bluzki i ciemne spódnice, cieliste rajstopy, czarne buty.

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, zakładane są granatowe peleryny lub inny dopuszczalny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

4. Udział sztandaru w uroczystościach

 • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

 • Uroczystości patriotyczne;

 • Ceremonia ślubowania klas pierwszych;

 • Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego;

 • Uroczyste Msze święte i uroczystości parafialne;

 • Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę;

 • Na zaproszenie do obchodów w innych szkołach i instytucjach.

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego.

1. Całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun pocztu powołany przez dyrektora szkoły.

2. Opiekun odpowiada za przygotowanie składu pocztu do godnego reprezentowania szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania.

3. W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy: „Baczność; sztandar szkoły wprowadzić” i wyprowadzany: „Baczność; sztandar szkoły wyprowadzić”.

4. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

5. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar pod katem 45º do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

6. W trakcie Mszy św. członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju, nie wykonują żadnych gestów, stoją w pozycji „baczność” lub „spocznij”.

7. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych, lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w lewym górnym rogu.

Chwyty sztandarem.

Istnieją następujące rodzaje chwytów sztandaru wykorzystywane w trakcie uroczystości, w których sztandar uczestniczy:

1. Postawa zasadnicza

Chorąży trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca, przy prawej nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała.

2. Postawa „spocznij”.

Chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej, pozostając w postawie „spocznij".

3. Postawa - na ramię sztandar

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomagając sobie lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45º. Płat sztandaru musi być oddalony od barku na szerokość dłoni.

4. Postawa - prezentuj sztandar

Chorąży wykonując ten chwyt rozpoczyna go z pozycji zasadniczej. Podnosi sztandar prawą ręką do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki – na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę na całą długość obejmując nią dolną część drzewca.

5. Postawa - salutowanie sztandarem w miejscu

Chorąży wykonuje salutowanie wcześniej trzymając sztandar w pozycji „prezentuj”. Salutując sztandarem sztandarowy robi zwrot w prawo w skos, z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º.

6. Postawa - salutowanie sztandarem w marszu

Chorąży salutuje przez opuszczenie sztandaru z położenia „na ramię”, w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu, pozostając w marszu krokiem defiladowym.

7. Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje podczas:

 • śpiewania hymnu narodowego,

 • śpiewania hymnu kościelnego,

 • każdego podniesienia Hostii,

 • podnoszenia flagi na maszt,

 • opuszczania trumny do grobu,

 • ogłoszenia minuty ciszy w celu uczczenia czyjejś pamięci,

 • składania wieńców i zniczy przez wyznaczone delegacje.