Zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w konkursie na lapbooka

pt. „Ks. prałat doktor Franciszek Gołba - Patron naszej szkoły”

 

Cel konkursu:

Poznanie życia i działalności ks. prałata doktora Franciszka Gołby, który od 24 lat jest patronem naszej szkoły.

Kategorie konkursowe:

- I kategoria: klasy I-III

- II kategoria: klasy IV-VI

Zasady organizacyjne:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie lapbooka o życiu i działalności ks. prałata doktora Franciszka Gołby.

2. Lapbook powinien być wykonany na papierze formatu minimum A-3 (297x420) lub większym i posiadać umieszczoną na odwrocie metryczkę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa.

3. Praca może być wykonana indywidualnie lub 2-osobowych zespołach.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 10 listopada 2021 r. do p. Joanny Dębskiej.

6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

7. Kryteria oceniania prac:

zgodność z tematem konkursu

kreatywność

oryginalność, pomysłowość

estetyka i staranność wykonania

8. Dla laureatów: I, II, III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy oraz uwagi pozytywne do dziennika.

9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 listopada 2021 r. na uroczystym apelu z okazji Dnia Patrona szkoły.

10. Wszystkie prace zostaną umieszczone na wystawie poświęconej działalności ks. prałata doktora Franciszka Gołby.

 

Informacje o życiu i działalności ks. prałata doktora Franciszka Gołby można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły www.zspbachowice.pl oraz w książce Jego autorstwa pt. „Bachowice dawniej a dziś”.