14 września 2021 r. w naszej szkole odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Spośród przedstawicieli klas, w tajnym głosowaniu, zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: pani Agnieszka Walkowicz

Zastępca Przewodniczącej: pani Anna Orda

Skarbnik: pani Halina Pióro

Sekretarz: pani Klaudia Śmiechowicz

Komisję Rewizyjną tworzą:

pani Agnieszka Jettmar,

pani Małgorzata Świdergał,

pani Joanna Mazgaj.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny przedstawiły kolejno: pani Agnieszka Walkowicz - sprawozdanie merytoryczne, natomiast finansowe – pani Halina Pióro. Pieniądze zebrane od rodziców zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup nagród w konkursach, zakup książek – nagród na za wyniki w nauce i pracę społeczną na zakończenie roku szkolnego. Za pozostałe z roku szkolnego 2020/2021 Rada Rodziców zdecydowała kupić komplet odzieży sportowej dla naszych zawodników. Będą to dresy i koszulki opisane nazwą naszej szkoły.

W dalszej części zebrania, po przedstawieniu przez panią dyrektor Agnieszkę Harmatę propozycji dni wolnych i projektów dokumentów, Rada Rodziców podjęła uchwały w sprawie:

wyników wyborów do Rady Rodziców,

zaopiniowania dodatkowych dni wolnych,

uchwalenia znowelizowanego programu profilaktyczno-wychowawczego na najbliższy rok szkolny,

zaopiniowania Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2021-2026.

Rada Rodziców przedyskutowała również sprawę mundurków. Zdecydowano, że w tym roku szkolnym będą dopuszczone stara i nowa wersja stroju szkolnego – obie w granatowym kolorze i docelowo z logo szkoły.

Kolejne zebranie (Prezydium i „Jedynki”) zaplanowano na 20 października 2021 r.

Życzymy nowej Radzie wszystkiego dobrego, a tym, którzy pracowali na rzecz RR w ubiegłym roku, dziękujemy za wszelkie dobro, jakie udało się wspólnie uczynić. Liczymy na udział wszystkich Rodziców uczniów w życiu szkoły i aktywne włączanie się we wszystkie organizowane akcje i przedsięwzięcia.

Zarząd Rady Rodziców