Zgodnie z Art. 9d. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Jednym z działań prowadzonych przez służby pomocy społecznej jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Obok świadczeń dla osób w trudnej sytuacji materialnej wyróżnia sie tutaj przypadki związane z uzależnieniami - w tym problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie czy bezdomnością.

Celem magazynu jest pozyskiwanie od społeczności lokalnej odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz ich dystrybucja. Odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazywana jest osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej.

Celem magazynu Sezam jest pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja rezerw żywności, która jest przekazywana osobom i rodzinom, dotkniętym objawami niedożywienia i głodu, a w szczególności rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom niepełnosprawnym, samotnym i bezdomnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dowożenie i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach oraz przygotowuje i wydaje posiłki osobom dorosłym w pomieszczeniach Stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Ośrodek Pomocy dysponuje magazynem odzieży nowej i używanej, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, pozyskanych od darczyńców.

Interwencja kryzysowa, o której mowa w art. 47 ustawy – stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania występujących dysfunkcji.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: