Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dowożenie i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach oraz przygotowuje i wydaje posiłki osobom dorosłym w pomieszczeniach Stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku przez pięć dni w tygodniu w postaci jednego gorącego posiłku. Usługa dotyczy osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej( zgodnie z listą osób uprawnionych) z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i należytą dbałością o estetykę podawanych posiłków. W ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" podejmowane są działania, których celem jest poprawa poziomu życia rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Cena brutto za 1 posiłek wynosi 5,85 zł. W okresie tygodniowym wydawane są posiłki typu:

  • 2 posiłki – ziemniaki, kasza lub ryż, mięso surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel;
  • 1 posiłek – ziemniaki, ryba, surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel;
  • 1 posiłek – danie mączne, kompot lub kisiel;
  • 1 posiłek – zupa z wkładką, chleb.

Posiłki dla podopiecznych Ośrodka, są przygotowywane i wydawane w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej - od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 15.00. Natomiast dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II, posiłki są dowożone i podawane w szkołach, w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektorów szkół, w wyznaczonych godzinach tj. między godz. 11.30 a 15.00.

Wykonawca zobowiązany został do podawania tygodniowego jadłospisu w miejscu widocznym w pomieszczeniu stołówki i w szkołach.

Zasady przyznawania pomocy w formie zakupu posiłków

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana rodzinie lub osobom samotnie gospodarującym, jeżeli dochód nie przekracza odpowiednio 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 456 zł - pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

Komu może być przyznana pomoc w formie zakupu jednego gorącego posiłku

1. dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2. dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3. dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w szczególności rodzinom jak i osobom samotnym, będącym w trudnej sytuacji finansowej, rodzinom wielodzietnym, chorym lub niepełnosprawnym – w formie jednego gorącego posiłku.

Dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia

Do otrzymania świadczenia niezbędny jest:

1. Pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju;

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;

3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy lub rodziny wnioskodawcy.

W razie konieczności inne dokumenty, które wskazane będą przez pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane, korzystające z pomocy Ośrodka bądź spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej, zarówno osoby dorosłe chcące skorzystać z posiłków w Stołówce, jak i rodziców dzieci zainteresowanych posiłkami, które wydawane będą w szkołach prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju nr 1 w celu złożenia stosownych dokumentów.