Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, IV piętro, pok. 406

Tel: 42 632 40 34; 637 13 42, fax 42 632 41 30

Kierownik Wydziału - Imię i naazwisko

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw osobowych pracowników MOPS, dyrektorów jednostek nadzorowanych;
  • organizowanie wykonywania zadań wynikających z ustaw, uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeń Prezydenta i innych aktów prawnych oraz wniosków Komisji Rady Miejskiej w Łodzi i ustaleń Prezydenta;
  • opracowywanie projektów: uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Prezydenta oraz aktów kierownictwa wewnętrznego;
  • administrowanie bazami danych, koordynowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami wewnętrznymi MOPS, nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń komputerowych;
  • obsługa sekretariatu Dyrektora i jego Zastępców;
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
  • opracowywanie założeń do lokalnych programów pomocy społecznej;
  • obsługa kadrowa i administracyjna Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;