Wydział Koordynacji i Nadzoru (WKN)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 209 i 210

Tel: 42 632 40 34; 632 40 69, fax 42 632 41 30

Kierownik Wydziału - Imię i naazwisko

Do zadań Wydziału Koordynacji i Nadzoru należy w szczególności:

 • monitorowanie działalności Wydziałów Pracy Środowiskowej;
 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania MOPS;
 • opracowywanie projektów procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących zakresu działania WPŚ;
 • sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej jednorazowej, kwartalnej i rocznej oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego SAC;
 • dokonywanie analiz dotyczących form i wysokości udzielanych świadczeń;
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności MOPS;
 • prowadzenie korespondencji dotyczących działalności WPŚ;
 • udział w opracowaniu oraz monitorowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności WPŚ;
 • współpraca z pracownikami merytorycznymi MOPS oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, środowiskiem naukowym i innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej;
 • koordynacja działań w zakresie udzielania pomocy uchodźcom i repatriantom w zakresie realizowanych przez MOPS zadań;
 • nadzór nad wykonywanymi przez MOPS zadaniami związanymi z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.