Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, pok. 310, 311, 313, 314, 315, 316

Tel: 42 632 40 34; 637 13 42, fax 42 632 41 30

Główny Księgowy - Imię i Nazwisko

Do zadań Wydziału Finansowo-Ksiegowego należy w szczególności:

 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników: MOPS, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz wypłat wynikających z zawartych przez MOPS umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, o których mowa w pkt 1;
 • prowadzenie kasy MOPS;
 • prowadzenie księgowości MOPS;
 • obsługa księgowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • obsługa księgowa rodzinnych domów dziecka;
 • opracowywanie projektów planów finansowych, planów finansowych, wniosków o korekty tych planów;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych w zakresie zadań realizowanych przez MOPS oraz Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • prowadzenie ewidencji księgowej wydatków i kosztów w zakresie zadań realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
 • analiza potrzeb finansowych i wykonania budżetu w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowane przez MOPS miejskie jednostki organizacyjne;
 • przygotowywanie zbiorczych: projektów planów finansowych, planów finansowych oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w pkt 11;
 • rozliczanie środków finansowych przekazywanych jednostkom nadzorowanym;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego MOPS;
 • rozliczanie środków pozabudżetowych PFRON;
 • windykacja należności;
 • opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych przez Wydział zadań;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej