Parter, sala nr 25,
tel: 71 78-22-339

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ubiegać się mogą :

 • Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie dla osob niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie, jeżeli:

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

Ubiegajacy się o dofinansowanie dołączają następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby dorosłej
 • wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (dotyczy osób dorosłych) albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży) - oryginał do wglądu;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty - zgodnie ze schorzeniem - zawierające: nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego
 • kosztorys lub rachunek pro - forma, wraz z pieczątką sklepu, nr konta bankowego oraz podpisem osoby wystawiającej dany dokument,
 • dowód osobisty do wglądu.

Dofinansowanie dla prowadzących działalnośc gospodarczą, osób prawnych i jednostek bez osobowości prawnej

Jeden raz w roku o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Informacje uzupełniające

Osoba ubiegająca się o ten rodzaj dofinansowania obowiązana jest złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia. W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

Pobierz wnioski

Zasady przyznawania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 :

 1. Maksymalne dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego w 2015 wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:
  • dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekraczający 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.,
  • środki PFRON przekazane na realizację zadań w 2015r.
  • cenę sprzętu
 3. Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie prawo do obniżenia dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego po weryfikacji średniej wartości rynkowej.
 4. Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych nie dofinansowuje łóżek masujących, foteli masujących (relaksacyjnych), wanien z hydromasażem oraz sprzętu służącego do leczenia, diagnozowania lub zastępującego niesprawne organy (np. koncentrator tlenu, lampa Bioptron).

Opracowano na podstawie :

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2013 r. poz. 1190 ze zm.).

 • Uchwała nr LXIV/1649/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 r. ze środków PFRON.