Osoby niepełnosprawne mogą ubiegac się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.

Wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DZ.U.07 nr 230 poz. 1694 ze zm), niezależnie od otrzymanych środków finansowych z PFRON i Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)

W zależności od otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala się kryteria obowiązujące na dany rok zatwierdzone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zespół opiniujący uwzględnia w pierwszej kolejności przy rozpatrywaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny, w oparciu o powyższe Rozporządzenie.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest

 • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 • złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
 1. osoba niepełnosprawna składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Centrum Pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania.
 2. osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • łoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczelniach i przyjmowanych lekach informacja o stanie zdrowia.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

 1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna:
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wnioski na turnus rehabilitacyjny dotyczą wyłącznie mieszkańców miasta Wrocław.

Obowiązują trzy rodzaje wniosków wraz z załącznikami:

W trakcie złożenia wniosku wymagane jest przedstawienie :

 • wniosku na turnus rehabilitacyjny (oryginał), który jest dostępny w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych ul. Strzegomska 6 (parter, sala 25), tel. 78 22 357 lub na stornie internetowej www.mops.wroclaw.pl – (świadczenia dla osób niepełnosprawnych),
 • ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)(oryginał i ksero),
 • aktualny wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny z roku 2015 r. (oryginał i ksero),
 • zaświadczenia o pobieraniu nauki (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 r. życia),
 • w przypadku zalecenia przez lekarza pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym we wniosku lekarskim należy wypełnić dodatkowo informację dotyczącą niezbędnych danych dotyczących opiekuna. (dotyczy tylko osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz osób niepełnoletnich),
 • w przypadku rodzin wielodzietnych (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) wymagane jest przedstawienie ważnej legitymacji z programu „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. Osoby posiadające ważną legitymację mają preferencje przy rozpatrywaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny,
 • Dowód Osobisty wnioskodawcy (do wglądu) lub ksero dowodu osobistego w przypadku składania wniosku w imieniu osoby niepełnosprawnej.
 • Pełnomocnictwo notarialne/ sądowe do działania w imieniu Wnioskodawcy.

W przypadku otrzymania dofinasowania do turnusu rehabilitacyjnego należy:

 • w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu (powyższy termin 21 dni, dotyczy sytuacji, w której turnusy rehabilitacyjne rozpoczynają się w znacznie krótszym okresie czasu, tj w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia osoby niepełnosprawnej o przyznaniu jej dofinansowania)przekazuje do DAON informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. (wzór informacji o wyborze turnusu stanowi załącznik Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (załącznik do pobrania )
 • niedotrzymanie powyższych terminów będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymanego dofinansowania,
 • jeżeli Wnioskodawca nie wykorzysta przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie MOPS o rezygnacji z przyznanego dofinansowania.
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczelniach i przyjmowanych lekach informacja o stanie zdrowia.

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 :

W roku 2015 preferencje w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia lub w wieku od 16 do 24 roku życia uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności niezależnie od korzystania z dofinansowania w latach poprzednich do wyczerpania środków finansowych.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

 • dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekraczający 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.,
 • rodziny objęte programem rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”,

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Opracowano na podstawie :

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 127, poz. 721, t.j. ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.)

 • Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „ dwa plus trzy i jeszcze więcej” przyjęty Uchwałą Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku/ Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 41.

 • Uchwała nr LXIV/1649/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 październik 2014 r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 r. ze środków PFRON.