parter, sala nr 25,
tel: 71 78-22-339

O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoby ubiegajace się o dofinansowanie składają nastpujące dokumenty:

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia.

W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

Faktury za zaopatrzenie comiesięczne tj. worki, cewniki, pampersy składa się raz na miesiąc, co kwartał lub raz na rok wraz
z pełną dokumentacją. Za każdym razem należy złożyć nowy wniosek. Wnioski i faktury należy składać najpóźniej do 15 grudnia br.

W przypadku składania wniosku przez osobę inną niż wnioskodawca, wymagany jest dowód osobisty wnioskodawcy, oraz podpisy złożone przez wnioskodawcę na składanych wnioskach oraz oświadczeniu o dochodach. Osoba inna niż wnioskodawca może złożyć podpis na dokumentach tylko w przypadku przedstawienia upoważnienia potwierdzonego notarialnie lub sądownie. Dotyczy to również osób upoważnionych do odbioru dofinansowania - gotówki w kasie MOPS. Upoważnienie do odbioru gotówki w kasie MOPS podpisane w obecności pracownika socjalnego ważne jest przez 6 miesięcy od daty podpisania.

Zasady przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015:

 1. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 150% sumy kwoty limitu cenowego Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 2. Ze względu na zwiększony limit i możliwość otrzymania dofinansowania
  do 2 aparatów słuchowych z NFZ w roku 2015 osoba dorosła może ubiegać się o dofinansowanie środków PFRON do aparatu słuchowego do 100% sumy kwoty limitu cenowego Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 3. W 2015 roku o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można się starać na podstawie oryginałów faktur VAT wystawionych w 20015 oraz w 2014 roku.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
  • dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekraczający 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę
   i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.,
  • środki PFRON przekazane na realizację zadań w 2015r.

Opracowano na podstawie:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2013 r. poz. 1190 ze zm.).

 • Uchwała nr LXIV/1649/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 r. ze środków PFRON.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.