Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach informuje o terminach rekrutacji:

  • od 7 marca do 25 marca 2022 roku do przedszkola i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

  • od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2022 roku do klasy I szkoły podstawowej.

W załączeniu zarządzenie, regulamin rekrutacji, terminy, tabela punktacji oraz wzory dokumentów. Druki do pobrania na stronie internetowej www.zspbachowice.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem

Agnieszka Harmata

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP W BACHOWICACH

REGULAMIN REKRUTACJI

TABELA PUNKTACJI

TERMINY REKRUTACYJNE

 

ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci urodzonych w 2016 roku, które uczęszczają do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 1a DEKLARACJA OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci urodzonych w 2016 roku, które nie uczęszczają do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGŁOSZENIE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

PRZEDSZKOLE

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 1b DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają być przyjęte po raz pierwszy do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 3 WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

ZAŁĄCZNIK NR 3a OŚWIADCZENIE WIELODZIETNOŚĆ

ZAŁĄCZNIK NR 3b OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

ZAŁĄCZNIK NR 3c OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

ZAŁĄCZNIK NR 3d OŚWIADCZENIE RODZEŃSTWO

Kserokopia rocznego zeznania podatkowego

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I

ZAŁĄCZNIK NR 1SP ZGŁOSZENIE DO KLASY I UCZNIA Z OBWODU

ZAŁĄCZNIK NR 2SP WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 6-LETNICH

ZAŁĄCZNIK NR 3SP WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECKA SPOZA OBWODU