Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/2021

Dyrektora ZSP w Bachowicach

z dnia 1 września 2021r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID-19

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników w tym nauczycieli, rodziców oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Księdza Franciszka Gołby zwanej dalej „szkołą”.

 2. Wytyczne wskazują na ogólne zasady + szczepienie (rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów w określonych grupach wiekowych).

 3. Ogólne zasady:

 1. Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym,

 2. Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra,

 3. Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania
  i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 4. Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

 5. Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

II. ORGANIZACJA PRACY

 1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. Zgodnie z wytycznymi rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania
  z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 4. Uczniowie klas I mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Nie wchodzą jednak na teren szkoły. Oczekują na dziecko w części wspólnej – przejście między szkołą a biblioteką, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekcji rąk lub używać rękawiczek jednorazowych.

 1. Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 2. Zgodnie z wytycznymi rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.

 3. Przy wejściu do budynku szkoły została zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie jest napełniany.

 4. Zgodnie z wytycznymi rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły
  w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

 5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Rekomendowany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub przez dziennik elektroniczny. Osoby trzecie zobowiązane są do stosowania środków ochrony (maseczki), zachowanie dystansu od innych osób (min. 1,5 m.) oraz przebywanie w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

 6. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, poprzez dziennik elektroniczny lub innych z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. Szkoła może używać innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowuje się ucznia w odrębne pomieszczenie lub wyznaczone miejsce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów
  o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu).

 9. Organizacja pracy i jej koordynacja umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie szkoły.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. W miarę możliwości sale i węzły sanitarne wyznaczone są dla poszczególnych klas
  w sposób umożliwiający zachowanie zasad dystansu społecznego.

 2. Ustala się indywidualny harmonogram/plan dnia/tygodnia dla danej klasy uwzględniający, m.in.:

 1. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

 2. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

 3. korzystanie ze stołówki szkolnej,

 4. zajęcia na boisku.

 1. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele rekomenduje się:

 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda
  o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,

 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

 • w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

 • w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

 1. Bezwzględnie stosować się do ogólnych zasady higieny: często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 2. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe czyści się lub dezynfekuje.

 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować usuwa się lub uniemożliwia się do nich dostęp.

 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 5. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe czyszczone są regularnie z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga myta jest przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym użyciu przez daną klasę.

 6. Zgodnie z zaleceniami – uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 8. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
  z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
  z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

 9. Zgodnie z wytycznymi rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć myje się
  i dezynfekuje powierzchnie dotykowe oraz dokładnie wietrzy sale.

 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, należy także wietrzyć części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takim przypadku należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
  o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.

 12. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczne zasady przystosowując inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem / planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas (decyzje podejmuje dyrektor szkoły).

 13. Do szkoły uczniowie przychodzą ściśle o wyznaczonych godzinach.

 14. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed lekcjami.

 15. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się:

 • dla klas I-III tylko bocznym wejściem od strony biblioteki;

 • dla klas IV-VIII – bocznym wejściem od strony południowej.

 1. Uczniowie mają zasłonięte usta i nos do momentu wejścia do sali lekcyjnej.

 2. Uczeń przed wejściem do szatni powinien zdezynfekować ręce, a po wyjściu z szatni umyć je w łazience.

 3. Uczniowie klas I-III po przebraniu się wchodzą ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych, a na przerwach przebywają w wyznaczonych dla każdej klasy strefach.

 4. Uczniowie klas IV-VIII po wyjściu z szatni udają się do klas, gdzie rozpoczynają pierwszą lekcję, a na przerwach przebywają w wyznaczonych dla każdej klasy strefach.

 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy.

 6. W czasie korzystania z zajęć świetlicowych zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice wietrzy się (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

 7. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 8. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania
  w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:

 • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

 • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust
  i nosa maseczką.

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).

IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

 2. Wyznaczony pracownik pilnuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów wchodząc do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

 3. Nauczyciele regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robili to uczniowie,
  w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły, oraz szczególnie przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z mydłem.

 4. W przypadku wyposażenia w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne przeprowadza się kontrolę pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu. Stosuje się do zaleceń dotyczących działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 5. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję dezynfekcji.

 7. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników
  (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury).

 8. Codziennie nauczyciel monitoruje wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

 9. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczeniem
  z użyciem detergentu lub dezynfekcję.

 10. Uczniom i pracownikom używającym masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
  i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 11. Sale lekcyjne wietrzy się nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
  w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

 12. W przypadku korzysta z pomieszczeń szkoły przez podmiot zewnętrzny zobowiązany jest on do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również wietrzenia pomieszczeń.

V. GASTRONOMIA

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły, pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę.

 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą
  z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach
  i z zachowaniem dystansu. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
  i higienicznego spożycia posiłku.

 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

 7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
  i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.

 8. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania
  i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia
  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKÓW

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka
  w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

 4. Wyznacza i przygotowuje się (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu
  i skontaktować się z 
  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę). W razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania
  w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażenia wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 8. Szkoła bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 9. Ustala się miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie
  z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zgodnie z załącznikiem nr 2.

 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus, www.gis.gov.pl ).

 11. Szkoła na bieżąco śledzi informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

2. Procedura obowiązuje do odwołania.

Załącznik nr 1

do Procedury

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Procedura obejmuje zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

 2. Biblioteka szkolna funkcjonuje w budynku szkoły w wyznaczonym pomieszczeniu.
  Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz nauczyciele w celu wypożyczenia książek lub ich oddania.

 3. Informacja o zasadach korzystania z biblioteki dla użytkowników w okresie epidemii znajduje się przed wejściem do pomieszczenia biblioteki szkolnej.

 4. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wchodzenia i wychodzenia do niej uczniów i nauczycieli jest nauczyciel biblioteki.

 5. Użytkownicy biblioteki wchodzą do środka pomieszczenia biblioteki pojedynczo za zgodą bibliotekarza. W pomieszczeniu biblioteki przed ladą biblioteczną może znajdować się tylko jedna osoba. Pozostałe osoby oczekujące na obsługę pozostają w pomieszczeniu z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego (1,5 m).

 6. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej - rękawiczki, osłona ust i nosa (maseczka), a także środek do dezynfekcji rąk, blatu i korzysta z nich w miejscu pracy.

 7. Niedostępny jest swobodny dostęp do regałów bibliotecznych, książki podaje i odbiera wyłącznie nauczyciel biblioteki.

 8. Zbiory udostępniane są według Regulaminu Biblioteki.

 9. W bibliotece szkolnej wyznaczone jest miejsce składowania zwróconych książek i innych przechowywanych materiałów. Przyjęte zbiory zostają odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS). Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.

 10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także częściej.

 11. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.

 12. Rodzice mogą kontaktować się z bibliotekarzem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Załącznik nr 2

do Procedury

ZESTAW INSTRUKCJI OBRAZKOWO-INSTRUKTAŻOWYCH (ŹRÓDŁO - POBRANO ZE STRONY WWW.GIS.GOV.PL)

1. INSTRUKCJA MYCIA RĄK

2. INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK

3. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

4. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASKI

Załącznik nr 3

do Procedury

MONITOROWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH

POMIESZCZENIE: ………………………………………………………

PROWADZONY I ODNOTOWYWANY JEST MONITORING PRAC PORZĄDKOWYCH

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

1.Dezynfekcji podlegają sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

2.Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych.

3.Dezynfekcja odbywa się przy użyciu odpowiednich środków do dezynfekcji (należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

4.Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

5.Po zakończonej dezynfekcji pracownik wyrzuca rękawiczki jednorazowe do wyznaczonego w tym celu pojemnika - kosz opróżniany jest na zakończenie dnia do odpadów mieszanych. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

DATA

GODZINA

Podpis

GODZINA

Podpis

GODZINA

Podpis