Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 11/2021

Dyrektora ZSP w Bachowicach

z dnia 1 września 2021 r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Przedszkolu w ZSP w Bachowicach zwanym dalej „przedszkolem”.

 2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje przedszkole w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.

 3. Ogólne zasady:

 1. Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym,

 2. Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra,

 3. Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 4. Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu,

 5. Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

II. ORGANIZACJA PRACY

 1. W przedszkolu obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą do/z przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak
  i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić
  z dziećmi do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępstwie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym przestrzegać należy wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 7. W przypadku wypełnienia się części wspólnej przez rodziców i dzieci, zachowując w/w normy bezpieczeństwa, pozostali oczekują na wejście przed budynkiem z zachowaniem odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa, stosując się do instrukcji pracowników wyznaczonych przez dyrektora.

 8. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

 9. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1.

 10. Termometr po użyciu w danej grupie podlega dezynfekcji, w przypadku termometru innego niż dotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

 11. W przypadku pomiaru temperatury ciała w związku z niepokojącymi objawami chorobowymi niezwłocznie informuje się rodzica/opiekuna prawnego.

 12. W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Dokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza. Na odczyt mają wpływ warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wiatr, przeciąg), temperatura urządzenia, sposób przeprowadzenia pomiaru (miejsce, odległość), skóra badanego (powinna być sucha).

 13. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun prawny za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której w domu nie przebywa osoba w izolacji
  w warunkach domowych). Dyrektor może ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów prawnych dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 14. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami dziecka. Kontakt może odbywać się przez e-mail, telefonicznej lub innej z wykorzystaniem technik komunikacji.

 15. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 16. W przypadku manifestowania, przejawiania niepokojących objawów choroby przez dziecko należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
  z zapewnieniem 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

III. ORGANIZACJA OPIEKI

 1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.

 3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 15 m2, w przypadku liczby większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

 4. W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (np. piłki, skakanki, obręcze itd.) myje się je, czyści lub dezynfekuje.

 5. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takim przypadku opiekun powinien zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję zabawki.

 6. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w razie potrzeby także w czasie zajęć, w przypadku obecności dzieci (np. poprzez uchylenie okien
  z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom przez pracownika pedagogicznego).

 7. Przed wejściem do sali zabaw pracownik przedszkola udaje się z dzieckiem do łazienki
  w celu umycia rąk.

 8. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – najlepiej na terenie przedszkola.

 9. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola jest regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, w przypadku braku możliwości dezynfekcji zabezpiecza się go przed używaniem.

 10. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów / przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną
  w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

 2. Przy wejściu do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do Przedszkola. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z płynem
  do dezynfekcji przez pracowników obsługi.

 3. Nauczyciele regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci,
  w pierwszej kolejności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie
  ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z mydłem.

 4. Rodzice/opiekunowie prawni dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.

 5. Wyznaczony pracownik pilnuje, aby wszystkie osoby trzecie dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 6. W przedszkolu dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe wywieszane
  w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych – plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek - zestaw załączników stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 7. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
  na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone
  na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki na nos i usta, jednorazowe rękawiczki, fartuchy z długim rękawem.

 9. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych
  ze szczególnym uwzględnieniem w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników
  zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.

 10. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

V. GASTRONOMIA

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy, a jeżeli to nie jest możliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 2. Osobom pracującym w kuchni zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.

 3. Spożywanie posiłków przez dziecko odbywa się w salach zajęć z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku.

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

 5. Szczególna uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych
  oraz sztućców.

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

U PRACOWNIKA

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w przedszkolu szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 3. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

 4. Wyznacza i przygotowuje się (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
  i skontaktować się z 
  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 7. Zaleca się pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 8. Dyrektor lub osoba wyznaczona powiadamia właściwą powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wydanych instrukcji i poleceń.

 9. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 3 do Procedury.

 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 11. Ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 2. Procedura obowiązuje do odwołania.

Załącznik nr 1

do Procedury

……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę* / Nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała mojego dziecka (termometrem bezdotykowym), jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

*niewłaściwe skreślić

…………………..……………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. poz.59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337).+

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZSP w Bachowicach

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Podane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów,
w tym zgodnym z przepisami prawa.

5. Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz przetwarzanie następuje na postawie przepisów prawa

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.

Załącznik nr 2

do Procedury

ZESTAW INSTRUKCJI OBRAZKOWO-INSTRUKTAŻOWYCH (ŹRÓDŁO - POBRANO ZE STRONY WWW.GIS.GOV.PL)

1. INSTRUKCJA MYCIA RĄK

2. INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK

3. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

4. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASKI

Załącznik nr 3

do Procedury

MONITOROWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH

POMIESZCZENIE: ………………………………………………………

PROWADZONY I ODNOTOWYWANY JEST MONITORING PRAC PORZĄDKOWYCH

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

1.Dezynfekcji podlegają sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

2.Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych.

3.Dezynfekcja odbywa się przy użyciu odpowiednich środków do dezynfekcji (należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

4.Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

5.Po zakończonej dezynfekcji pracownik wyrzuca rękawiczki jednorazowe do wyznaczonego w tym celu pojemnika - kosz opróżniany jest na zakończenie dnia do odpadów mieszanych. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

DATA

GODZINA

Podpis

GODZINA

Podpis

GODZINA

Podpis