Dzieje bibliotekarstwa w Gminie Spytkowice sięgają II połowy XIX wieku. W roku 1889 nauczyciel Józef Bandoła założył i prowadził w Ryczowie jedną z pierwszych na Ziemi Wadowickiej bibliotekę wiejską.

Na mocy wydanego w 1946 r. dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi zobowiązano władze administracji terenowej do zakładania i utrzymywania bibliotek. W 1947 roku powołano Bibliotekę Publiczną w Ryczowie. Kolejna reforma administracyjna (1954 r.) w istotny sposób wpłynęła na rozwój bibliotekarstwa powszechnego.

W 1955 roku erygowano Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach, a w 1958 r. podległe jej punkty biblioteczne (działające w latach: 1955-1959 - 2 punkty, 1961-1969 - 1 punkt, 1970-1974 - 2 punkty).

W pierwszym roku działalności księgozbiór liczył zaledwie 950 woluminów, a biblioteka obsługiwała 110 czytelników, którym wypożyczono w ciągu roku 1296 książek. Pierwszą bibliotekarką była pracująca w miejscowej szkole nauczycielka Rozalia Kobylińska. O efektach pracy biblioteki w tym czasie świadczy prawie czterokrotny wzrost liczby czytelników w 1965 r. oraz liczby księgozbioru - w 1967 r. ponad 3 tys. egzemplarzy. W listopadzie 1967 r. siedzibę biblioteki przeniesiono z budynku tzw. starej szkoły do niewielkiego lokalu (35 m2) w Wiejskim Domu Kultury.

Kolejna zmiana nastąpiła w 1973 roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej (z 4315 gromad utworzono 2365 gmin). W każdej gminie działającą bibliotekę gromadzką przemianowano na bibliotekę gminną. Funkcje pozostałych bibliotek zredukowano, przekształcając je w filie.

1 marca 1975 roku placówka w Spytkowicach otrzymała status Gminnej Biblioteki Publicznej. Kierownikiem biblioteki została mgr Zofia Hojdała. W maju 1975 r. bibliotekę przeniesiono do nowego lokalu w budynku prywatnym (40 m2). Księgozbiór liczył wówczas 4380 woluminów, a zarejestrowanych było 487 czytelników. W rejonie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach znalazły się dwie Filie: w Ryczowie i Bachowicach oraz funkcjonujących - ze zmiennym natężeniem do 1991 r. - pięć punktów bibliotecznych: w Miejscu, Przewozie, Łęgu, Chałupkach i Kaniowie. W 1984 roku utworzono Filię w Przewozie. Placówka działała tylko przez osiem lat - do 31 sierpnia 1991 r., a jej księgozbiór liczył 2500 woluminów.

W latach 1975-1990 wielkość księgozbioru GBP wzrosła ponad czterokrotnie, osiągając 20476 woluminów książek, 117 roczników czasopism i ponad tysiąc jednostek zbiorów specjalnych. Liczba wypożyczeń wzrosła z 5369 egzemplarzy w 1975 r. do 16330 w 1990 r. W okresie tym organizowano liczne imprezy czytelnicze i artystyczne, kilkadziesiąt konkursów recytatorskich i literackich, spotkań z ciekawymi ludźmi i imprez edukacyjnych, których ukoronowaniem były m. in. przyznane dwukrotnie w 1980 i 1981 r. przez redakcję "Płomyka" dyplomy w plebiscycie czytelników "Orle Pióro". Uczestniczono w akcjach na rzecz pomocy dzieciom z domów dziecka. W latach 1979-1990 działał pod kierunkiem Zofii Hojdała zespół artystyczny, aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym Spytkowic. Wystawiono liczne spektakle artystyczno-wokalne i sztuki teatralne, np. "Betlejem Polskie" wg L. Rydla.

W 1991 r. na mocy Ustawy o samorządzie terytorialnym i tzw. Ustawy kompetencyjnej bezpośredni nadzór nad kulturą gmin przejęły lokalne samorządy. W czasie pierwszej kadencji zlikwidowano Filię w Przewozie oraz pozostałe punkty biblioteczne, zredukowano zatrudnienie z 5,5 do 2,5 etatu i radykalnie ograniczono budżet. W październiku 1991 r. dotychczasowa kierowniczka mgr Zofia Hojdała odeszła na emeryturę, a jej funkcję objęła mgr Alicja Kolasa.

W maju 1992 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej przeniesiono do dwukrotnie większego lokalu (parter -80 m2) w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 8. W ostatniej dekadzie XX wieku, mimo ograniczeń finansowych, wskaźniki zakupów i czytelnictwa wróciły do normy. W latach 1991-1998 liczba odwiedzin i wypożyczeń zwiększyła się niemal czterokrotnie. Nastąpił wzrost zainteresowania nauką w czytelni. Intensywnie zaopatrywano się w nowości wydawnicze - średnio 1000 nowych tytułów rocznie. Prowadzono prenumeratę czasopism. Organizowano liczne imprezy czytelnicze, konkursy i turnieje, w których szczególną aktywnością wykazali się najmłodsi czytelnicy. Efekt wytężonej pracy lat 90-tych znalazł odzwierciedlenie w rosnących wskaźnikach czytelnictwa i zakupu. W 1996 r. osiągnięto wysoki wskaźnik aktywności czytelniczej - statystyczny czytelnik odwiedził bibliotekę 34 razy w ciągu roku, a także równie wysoką liczbę wypożyczeń na 100 mieszkańców - 597 woluminów. W 1997 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej wyróżniła GBP w Spytkowicach przyznając IV miejsce wśród bibliotek gminnych województwa bielskiego oraz nagrodę książkową.

W pierwszej dekadzie XXI wieku GBP realizuje wyznaczone jej zadania, dostosowując je do zmian zachodzących w społeczeństwie. W 2001 roku udostępniono czytelnikom 1 stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. W dniu 26 marca 2004 r. zostały uruchomione trzy stanowiska komputerowe umożliwiające mieszkańcom gminy nieodpłatne korzystanie z komputerów i Internetu. Sprzęt wraz z oprogramowaniem został przekazany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach realizacji programu "IKONKA", którego celem jest zapewnienie taniego i powszechnego dostępu do Internetu.

W dniu 1 kwietnia 2004 r. utworzono w GBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej (biblioteka otrzymała nowy lokal - piętro budynku - 80 m2). Oddział ułatwia wczesny i aktywny kontakt młodych czytelników z książką i biblioteką. W jednym miejscu dzieci i młodzież mają zagwarantowany wolny dostęp do ponad 9000 jednostek inwentarzowych księgozbioru (literatura piękna i popularno-naukowa, lektury szkolne, księgozbiór podręczny, zbiory multimedialne i prasa), bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu, programów multimedialnych. Uzyskują również pomoc w wyszukiwaniu literatury, obsłudze komputera, mają możliwość i warunki do efektywnej pracy indywidualnej oraz grupowej zabawy.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach w grudniu 2008 r. ukończono prace nad tworzeniem w programie LIBRA 2000 katalogu elektronicznego GBP, odzwierciedlającego zasoby książkowe, roczniki czasopism, zbiory specjalne, kartotekę artykułów dotyczących Gminy Spytkowice oraz akcesję czasopism bieżących.

Od 02.01.2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej rozpoczęto komputerowe udostępnianie księgozbioru. Elektroniczna baza danych umożliwia udostępnienie lokalne (na terenie biblioteki) i publiczne (w postaci serwisu WWW) informacji o zbiorach, które zawierają pięć katalogów: alfabetyczny, tytułowy, serii wydawniczych, UKD (systematyczny), przedmiotowy. GBP jest pierwszą gminną biblioteką w powiecie wadowickim prowadzącą komputerowe udostępnianie księgozbioru.

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach oprócz zadań statutowych prowadzi aktywną działalność kulturalną. Organizowane są: spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, wiedzy, plastyczne, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczno-techniczne, turnieje, wycieczki, gry i zabawy, stałe akcje czytelnicze: "Wakacje w Bibliotece" i "Ferie z Książką" oraz liczne wystawy. W spytkowickiej bibliotece gościli: Anna Onichimowska, Krzysztof Petek, Beata Ostrowicka, Wiesław Drabik, Ewa Stadtmüller, Łukasz Zabdyr, Aleksandra Szemioth, Barbara Gawryluk, Renata Piątkowska.

Dzięki stałej współpracy z Krakowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej mieszkańcy Gminy Spytkowice od listopada 2008 r. oglądali w bibliotece wystawy: "Polacy na Syberii", "Stan wojenny - spojrzenie po dwudziestu latach", "Burza" Armia Krajowa w 1944 r.", "Proces Kurii Krakowskiej", "Proces krakowski. Działacze WiN i PSL przed sądem", "Nowa Huta miasto walki i pracy", "Małopolanie w katyńskich dokumentach dr Jana Robla", "Generał Władysław Sikorski - polityk i żołnierz", "Konfederacja Polski Niepodległej"", "Ksiądz Władysław Gurgacz - kapelan Polski Podziemnej", "Wielki głód na Ukrainie 1932-1933", "Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich", "Precz z kajdanami bolszewizmu… Oddział partyzancki "Wiarusy 1947-1949" "Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż stanu", "Inwazja 1968", "Minęło ponad pół wieku, lecz pamięć pozostaje. Życie w Krakowskim Getcie" oraz IPN Oddział w Katowicach: "Rysunki sprzed ćwierć wieku. Grafiki Jacka Fedorowicza" i "Uciekinierzy z PRL -u". GBP w Spytkowicach otrzymała w darze również kilkadziesiąt publikacji opracowanych przez IPN Oddział w Krakowie i w Katowicach.

Biblioteka uczestniczy w "Akcji Upowszechniania Znajomości Prawa - Prawo w Bibliotece" zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu Polbi w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest działaniem edukacyjnym mającym na celu umożliwienie bezpłatnego korzystania w bibliotekach z bazy obowiązujących i archiwalnych aktów prawnych.

GBP w Spytkowicach uczestniczy również w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zatrudniając absolwentów w celu odbycia stażu:

 • 2005 r. - Projekt "Wybierz swoją drogę" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006;
 • 2006 r. - Projekt "Lepsze jutro" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży;   
 • 2007 r. -Projekt "Aktywność gwarancją sukcesu" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, w ramach działania 1.6 Integracja i reintegracja kobiet;   
 • 2009 r. - Projekt "Czas nowych możliwości" współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa" GBP otrzymywała dotacje na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości:

 • 2004 r. - 2400,00 zł, Priorytet 1 "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa";
 • 2005 r. - 14000,00 zł. Priorytet 1: "Rozwój bibliotek oraz poprawa dostępności zbiorów";
 • 2006 r. - 12960,00 Priorytet I "Rozwój księgozbiorów bibliotek";
 • 2007 r. - 13220,00 Priorytet I "Rozwój księgozbiorów bibliotek";
 • 2008 r. - 13220,00 Priorytet I "Rozwój księgozbiorów bibliotek";
 • 2009 r. - 5230,00 Program "Literatura i Czytelnictwo", Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek".
 • 2010 r. - 4710,00 zł.- Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"; zakupiono 421 woluminów;
 • 2011 r. - 5210,00 zł. - Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"; zakupiono 279 woluminów.

W czerwcu 2009 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach zostało uruchomione Centrum Kształcenia w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich", dzięki złożeniu wniosku przez Gminę Spytkowice do Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, realizującej projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Celem projektu jest wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do Internetu, wyrównanie szans na rynku pracy oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych form kształcenia poprzez nieograniczony dostęp do zasobów Internetu, nieodpłatne szkolenia i kursy umieszczone na platformie e-learningowej, ułatwiony dostęp do nowoczesnych, różnorakich form samokształcenia, w tym kształcenia on-line, dostęp do biblioteki multimedialnej, pomoc osoby prowadzącej centrum w nauce obsługi komputera, Internetu czy wyszukiwaniu potrzebnych użytkownikom informacji, stron WWW, ofert edukacyjnych. Centrum Kształcenia zostało nieodpłatnie wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 110 tys. zł., w skład którego wchodzą: stanowisko osoby obsługującej centrum; 10 stanowisk komputerowych wysokiej klasy dla użytkowników z dostępem do Internetu; urządzenie wielofunkcyjne: połączenie drukarki laserowej, skanera i kopiarki; rzutnik wraz z ekranem, umożliwiający pokazy filmów i prezentacji multimedialnych; łącze telefoniczne wykorzystujące technologię VoIP; telewizor LCD o przekroju 42 cale oraz umeblowanie lokalu. Realizatorzy projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "Optoland" S.A., Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Gmina Spytkowice.

W dniu 31.12.2009 r. stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił ogółem: 33.670 o wartości 190.493,43 zł., w tym - 31.513 woluminów książek, 889 roczników czasopism, 1.268 zbiorów specjalnych i elektronicznych; Statystyka: Wypożyczenia - 23.527 woluminów; czytelnicy - 981; odwiedziny - 10.618.

W marcu 2010 r. uruchomiono serwis WWW dla czytelników oraz stronę WWW Biblioteki.

Od 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Orange w ramach Programu "Akademia Orange dla bibliotek" przekazała GBP dotację finansową z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w wysokości:

 • 2010 r. - 2.575,19 zł
 • 2011 r. - 2.827,09 zł
 • 2012 r. - 1 492,07 zł.

Od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011 roku GBP w Spytkowicach została zakwalifikowana do Oferty Promocja "TAURON EKO". W tym okresie GBP miała zagwarantowaną niezmienną cenę energii elektrycznej, a złotówka z każdej zakupionej przez GBP 1 MWh wykorzystana jest na sadzenie drzew. W 2011 r. GBP w Spytkowicach została zakwalifikowana do Promocji "GWARANCJA STAŁEJ CENY". W związku z tym do 30 września 2012 roku zagwarantowano Bibliotece niezmienną cenę energii elektrycznej.

W dniu 31.12.2010 r. stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił ogółem: 34.098 o wartości 206.240.40 zł., w tym - 31.915 woluminów książek, 891 roczników czasopism, 1.292 zbiorów specjalnych i elektronicznych.

Statystyka GBP w Spytkowicach w dniu 31.12.2010 r.: wypożyczenia - 21.306 woluminów; czytelnicy - 981; odwiedziny - 11.051; udzielone informacje - 721.

Stan zbiorów bibliotek ogółem (Biblioteka główna i Filie) w dn. 31.XII.2010 r. łącznie - 67.206 o wartości: 407.526,59 zł., w tym: Księgozbiory - 64.792 woluminów o wartości 374.046,04 zł., Roczniki czasopism - 1.085 wol. - 22.543,90 zł., Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) - 1.329 o wartości 10.936,65 zł.

Stan zbiorów bibliotek ogółem (Biblioteka główna i Filie) w dn. 31.XII.2011 r. łącznie - 68.817 o wartości: 440.962,39 zł., w tym: Księgozbiory - 66.453 woluminów o wartości 406.816,09 zł., Roczniki czasopism - 1.076 wol. - 22.897,22 zł., Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) - 1.288 o wartości 11.249,08 zł.

Stan czytelnictwa w bibliotekach ogółem (Biblioteka główna i Filie) na dzień 31.12.2010 r.

 • Liczba czytelników: 1811
 • Liczba wypożyczeń: 38.857 (w tym: książek i czasopism na zewnątrz - 29.534, na miejscu - 9.323)
 • Liczba odwiedzin: 19.595 (w tym w wypożyczalni - 11.498, w czytelni oraz korzystający z Internetu - 8.097
 • Liczba udzielonych informacji: 1.076.

Stan czytelnictwa w bibliotekach ogółem (Biblioteka główna i Filie) na dzień 31.12.2011 r.

 • Liczba czytelników: 1854
 • Liczba wypożyczeń: 31.663 (w tym: książek i czasopism - 30.807, zbiorów audiowizualnych i elektronicznych - 856)
 • Liczba odwiedzin: 21.550 (w tym w wypożyczalni - 11.358, w czytelni oraz korzystający z Internetu - 7.765, uczestniczący w imprezach kulturalnych - 2.427).
 • Liczba udzielonych informacji: 894.

W GBP w Spytkowicach w 2010 r. przeprowadzono łącznie 95 imprez dla 1654 uczestników, związanych z popularyzacją czytelnictwa: konkursów recytatorskich, wiedzy i rysunkowych, zajęć plastyczno - technicznych, lekcji bibliotecznych, wystawek rocznicowych i zalecających. Kontynuowano akcje czytelnicze, zawierające bogatą ofertę imprez kulturalno-rozrywkowych: w lipcu i sierpniu "Lato, czyli wakacje w bibliotece", styczeń/luty "Ferie zimowe z książką". Zorganizowano m.in.:

 • spotkanie autorskie: z Krzysztofem Petkiem - autorem książek dla młodzieży, w którym uczestniczyło 110 osób z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach-Przewozie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach; warsztaty papiernicze - 90 uczestników ze Szkoły Podstawowej w Miejscu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach
 • spektakl teatralny pt. "Zalogowany" zaprezentowany przez Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa dla 65 uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach;
 • wystawy (8 ekspozycji) opracowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (patronat honorowy Wójta Gminy Spytkowice): "Małopolanie w Katyńskich dokumentach", "Generał Władysław Sikorski - polityk i żołnierz" dwukrotnie, "Konfederacja Polski Niepodległej", "O Orła w Koronie", "Ruch ludowy w służbie RP", "Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 roku", "Stan wojenny - spojrzenie po dwudziestu latach"

W 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach zrealizowała projekt "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie Małych Projektów, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Na podstawie Umowy przyznania pomocy z dn. 17.03.2011 r. GBP otrzymała pomoc finansową w wysokości 70% całości kosztów zadania, tj. w kwocie 3.962,00 zł. Wartość projektu wyniosła 5.660,00 zł. GBP w ramach projektu "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy" zaprosiła Firmę "KALANDER" Czerpalnia Papieru Katarzyna Bakalarczyk z Gliwic do przeprowadzenia w marcu 2011 r. dwudziestu warsztatów edukacyjnych drukarskich i papierniczych, z czynnym udziałem uczestników oraz gościła Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa, prezentujący cykl siedmiu spektakli. "Porządki u Zyzia", "Święto Zdrowia", "Skrzaty", "Nie-Śpiąca Królewna", "Diabelski młyn", "Po drugiej stronie lustra" i "Zalogowany". We wszystkich spotkaniach i warsztatach uczestniczyło łącznie ponad tysiąc osób: dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z Gimnazjów i Szkół Podstawowych ze Spytkowic, Przewozu, Bachowic, Miejsca, Ryczowa i Chałupek oraz wolontariusze z Filii Biblioteki Publicznej w Podolszu.

W GBP w Spytkowicach w 2011 r. przeprowadzono łącznie 64 imprezy dla 1409 uczestników, związanych z popularyzacją czytelnictwa: konkursów recytatorskich, wiedzy i rysunkowych, zajęć plastyczno - technicznych, lekcji bibliotecznych, przygotowano 84 wystawy, wystawki rocznicowe i zalecające. Kontynuowano akcje czytelnicze, zawierające bogatą ofertę imprez kulturalno-rozrywkowych: w lipcu i sierpniu "Lato, czyli wakacje w bibliotece", styczeń/luty "Ferie zimowe z książką". Zorganizowano m.in.:

 • 20 profesjonalnych warsztatów drukarskich i papierniczych, w których uczestniczyło 610 osób z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Spytkowice;
 • 12 spektakli teatralnych zaprezentowanych przez Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa dla 784 uczniów i nauczycieli z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Spytkowice;
 • wystawy (8 ekspozycji) opracowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (patronat honorowy Wójta Gminy Spytkowice): "Stan wojenny: spojrzenie po dwudziestu latach", "Ksiądz Władysław Gurgacz - kapelan Polski Podziemnej", "Wielki głód na Ukrainie 1932-1933", "Polacy na Syberii", "Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich", "Precz z kajdanami bolszewizmu… Oddział partyzancki "Wiarusy 1947-1949" oraz IPN Oddział w Katowicach: "Rysunki sprzed ćwierć wieku. Grafiki Jacka Fedorowicza" i "Uciekinierzy z PRL -u".

W 2011 r. wykonano niezbędne remonty i modernizacje budynku Biblioteki. Dokonano remontu budynku GBP w Spytkowicach za łączna kwotę 140.741,33 zł. Przeprowadzono następujące prace remontowe: wymieniono okna (28 szt., 55 m2 ), drzwi (3 szt., 5 m2), wykonano: termorenowację ścian zewnętrznych wraz z warstwą elewacyjną (550 m2), nowe pokrycie dachowe z blachy falistej (196 m2) wraz z orynnowaniem i wymianą instalacji odgromowej budynku, ułożono płytki na schodach zewnętrznych (pow. 23 m2). Inwestycja Gminy Spytkowice była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi" w kwocie ok. 85.000 zł - czyli w 75 % kosztów kwalifikowanych. Od roku 1992 jest to największy remont przeprowadzony w tej placówce.

W budynku GBP w Spytkowicach w ramach środków własnych przeprowadzono remonty bieżące za kwotę 13.346,53 zł. Wykonano: malowanie pomieszczeń Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Sali Wystaw, klatki schodowej, korytarzy, łazienek; wymieniono 4 szt. drzwi, 10 szt. lamp oświetleniowych w łazienkach; wymieniono płytki na posadzce w hollu wejściowym do budynku, korytarzu do Wypożyczalni dla Dorosłych i toalecie; dokonano remontu 1 pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej, toalety na parterze budynku i łazienki w Oddziale; wykonano oświetlenie na zewnątrz budynku - wejście i teren przyległy.

Na automatyzację GBP w 2011 r. przeznaczono 15.714,52 zł.

Zakupiono do GBP telefaks i cyfrowy aparat fotograficzny, 4 szt. regałów na książki do GBP, 1 licencję programu LIBRA 2009.