INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:  ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice, poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie  pod numerem telefonu: 33 8791 885.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice, poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (m.in. obsługa wniosków, określenie warunków przyłączenia, uzgodnienie dokumentacji) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),
2) realizacji zleceń i usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) dokonywania rozliczeń, w tym umożliwienia Pani/Panu dokonywania płatności za towary lub usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
4) realizacji obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawienia i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
5) prowadzenia z Panią/Panem korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pani/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe.
2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w odpowiednich przepisach prawa:
1) przez okres realizacji umowy, a następnie przez wymagany prawem okres archiwizacyjny,
2) dla celów podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
3) dla celów ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od zakończenia współpracy/wykonania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. Otrzymania kopii danych osobowych,
3. Sprostowania danych osobowych,
4. Usunięcia danych osobowych,
5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora  z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.