Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 w Dziale Świadczeń, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA, na parterze budynku.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 966, ze zm.)), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia   17 kwietnia 2015 r. obowiązująca od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. ( M.P. z 2015r. poz.377) wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,09 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł miesięcznie
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł miesięcznie

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

  • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  • Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).

Pobierz wniosek