Likwidowanie barier funkcjonalnych
parter, sala nr 25
tel: 71 78-22-342

Likwidowanie barier funkcjonalnych:

 • likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • likwidacja barier w komunikowaniu się
 • likwidacja barier technicznych

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Zakup komputera a również jego oprzyrządowania np. zakup specjalnej klawiatury logopedycznej czy programu komputerowego mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Nie ma katalogu świadczeń a warunkiem jest ścisły związek sprzętu z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz dysfunkcjami, potwierdzonymi przez lekarza i uzasadnionymi przez Wnioskodawcę. W miarę posiadanych środków pozytywnie opiniowane są wnioski tych osób niepełnosprawnych, którym zakup określonego sprzętu pozwoli zmniejszyć lub wyeliminować skutki istnienia barier w komunikowaniu się z otoczeniem, które wynikają z określonych schorzeń i dysfunkcji.

Bariery techniczne to bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie, umożliwienie lub ułatwienie w korzystaniu z przestrzeni życiowej. Likwidacja barier technicznych polega między innymi na przystosowaniu urządzeń technicznych (np. schodołaz, podnośniki wannowy, czy transportowy) oraz na umożliwieniu funkcjonowania w życiu codziennym ( np. rower trójkołowy, tandem) czy też w gospodarstwie domowym (np. zegarek z funkcją budzenia wibracjami, mówiący ciśnieniomierz).

Osoba niepełnosprawna musi przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Należy także złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. Pomoc udzielana jest bez względu na dochód, w miarę posiadanych środków.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie jest możliwe dofinansowanie powtórne takiego samego zakresu prac, chyba że nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, potwierdzone odpowiednia dokumentacja lekarską. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wnioski dotyczą wyłącznie mieszkańców Wrocławia.

Zaświadczenie lekarskie wydane na potrzeby MOPS w związku z likwidacją barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

Pobierz wnioski

Zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015:

 1. W roku 2015 maksymalne dofinansowanie wynosi 70%, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Wnioski rozpatruje się na podstawie opracowanej karty oceny merytorycznej zgodnie z kolejnością złożenia.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę w szczególności:
 1. stopień niepełnosprawności,
 2. rodzaj dysfunkcji (w szczególności dysfunkcję narządu ruchu, neurologiczną, wzrokową)
 3. przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub główną przyczynę niepełnosprawności z zaświadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby MOPS w przypadku braku przyczyny wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. ilość osób w gospodarstwie domowym,
 5. uzasadnienie składanego wniosku pod kątem wykazania bariery – powiązanie zasadności zakupu przedmiotu dofinansowania z rodzajem posiadanej niepełnosprawności,
 6. dochód netto na gospodarstwo domowe,
 7. rodzaj likwidowanej bariery - powiązanie zasadności przedmiotu dofinansowania z rodzajem posiadanej niepełnosprawności,
 8. dotychczasowe korzystanie przez wnioskodawcę z dofinansowania na likwidację barier,
 9. kompletność wniosku
 10. środki PFRON przekazane na realizację zadań w 2015 r.
 1. W przypadku, gdy nie wykazano bariery a wybrany przedmiot nie jest powiązany z rodzajem posiadanej niepełnosprawności wynikającej z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź z zaświadczenia lekarskiego lub jest powiązany w małym stopniu - nie otrzymuje się punktów w pozycji „Uzasadnienie składanego wniosku” na Karcie Oceny Merytorycznej wniosek nie podlega dalszej ocenie. Wniosek uznaje się za negatywnie rozpatrzony z powodu nieuzyskania odpowiedniej ilości punktów.
 2. Za minimalną liczbę punktów, uprawniającą do uzyskania dofinansowania uznaje się 130 punktów, co stanowi 50% możliwych do zdobycia punktów.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przeprowadzana jest wizja w miejscu zamieszkania w celu sprawdzenia zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania (czy zakres prac zlikwiduje barierę architektoniczną lub techniczną i ułatwi funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania) oraz zweryfikowania stanu istniejącego.
 4. Po przeprowadzonej wizji w miejscu zamieszkania w sprawie likwidacji barier architektonicznych sporządzany jest kosztorys w programie komputerowym NORMA PRO, który określa szczegółowy koszt i ilość materiałów, urządzeń i robót potrzebnych do wykonania danej inwestycji. Wykonany kosztorys stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie.
 5. Po przeprowadzonej wizji w miejscu zamieszkania w sprawie likwidacji barier technicznych pracownik analizuje ceny rynkowe danego sprzętu i ustala średnią cenę rynkową.

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2015 r.

Opracowano na podstawie :

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2013 r. poz. 1190 ze zm.).

3. Uchwała nr LXIV/1649/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 r. ze środków PFRON.

Zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015:

 

 1. W roku 2015 maksymalne dofinansowanie wynosi 70%, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Wnioski rozpatruje się na podstawie opracowanej karty oceny merytorycznej zgodnie z kolejnością złożenia.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
 1. stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 2. przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub główną przyczynę niepełnosprawności z zaświadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby MOPS w przypadku braku przyczyny wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. informacje z zaświadczenia lekarskiego o występujących dysfunkcjach,
 4. uzasadnienie składanego wniosku pod kątem wykazania bariery – powiązanie zasadności zakupu przedmiotu dofinansowania z rodzajem posiadanej niepełnosprawności,
 5. sytuacje mieszkaniową – z kim zamieszkuje,
 6. dochód netto na gospodarstwo domowe, dotychczasowe korzystanie ze środków PFRON w programie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 7. szczególne utrudnienia Wnioskodawcy,
 8. kompletność wniosku
 9. środki PFRON przekazane na realizację zadań w 2015 r.
 1. W przypadku, gdy nie wykazano bariery a wybrany przedmiot nie jest powiązany z rodzajem posiadanej niepełnosprawności wynikającej z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź z zaświadczenia lekarskiego lub jest powiązany w małym stopniu - nie otrzymuje się punktów w pozycji „Uzasadnienie składanego wniosku” na Karcie Oceny Merytorycznej wniosek nie podlega dalszej ocenie. Wniosek uznaje się za negatywnie rozpatrzony z powodu nieuzyskania odpowiedniej ilości punktów.
 2. Za minimalną liczbę punktów, uprawniającą do uzyskania dofinansowania uznaje się 165 punktów, co stanowi 50% możliwych do zdobycia punktów.
 3. Ustalenie wartości przedmiotu dofinansowania odbywa się poprzez weryfikację średnich wartości rynkowych (na podstawie analizy ofert z Internetu i analizy złożonych wniosków). Zostaje stworzony wykaz wartości rynkowych poszczególnych przedmiotów dofinansowania.

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2015 r.

Opracowano na podstawie :

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2013 r. poz. 1190 ze zm.).

3. Uchwała nr LXIV/1649/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 r. ze środków PFRON.