Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Szkolny Punkt Informacji i Kariery PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 października 2017 20:41

     Uczniowie kończący szkołę stają przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej kariery. Uczeń powinien poznać siebie, swoje słabe i mocne strony oraz własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać najlepszego dla siebie wyboru – przyszłej szkoły, przyszłego zawodu.
     Gmina Spytkowice bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II (w zakresie doradztwa zawodowego). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
     W ramach projektu w naszej szkole utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA) – miejsce, w którym dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy.

     Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w:

·  zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,

·  poznaniu zawodów przyszłości,

·  przygotowaniu się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu,

·  poznaniu swoich mocnych stron,

·  przygotowaniu się do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

     Od września 2017 r. do czerwca 2020 r. w ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów gimnazjum oraz najstarszych klas szkoły podstawowej. Wsparcie doradcze zakończone będzie stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla ucznia oraz otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w programie.