Wdział Gospodarczo-Techniczny (WGT)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 207

Tel: 42 632 40 34; 637 13 42, fax 42 632 41 30

Kierownik Wydziału - Imię i Nazwisko
z-ca kierownika Michał Wichłacz

Do zadań Wydziału Gospodarczo-Technicznego należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków dla funkcjonowania MOPS, w tym załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z pozyskiwaniem i użytkowaniem lokali i nieruchomości;
 • organizowanie transportu;
 • zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu;
 • realizowanie umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych;
 • organizowanie właściwego gospodarowania składnikami majątkowymi MOPS;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych MOPS;
 • organizowanie remontów i inwestycji, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną MOPS;
 • przygotowywanie, i przeprowadzanie i nadzór nad zamówieniami publicznymi w MOPS
 • nadzór i kontrola spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych;
 • zabezpieczenie materiałowo-techniczne warunków pracy w MOPS, w tym zakup sprzętu, materiałów i pomocy biurowych
 • nadzór nad działalnością archiwum zakładowego, przy ul. Piotrkowskiej 147/149, w szczególności w zakresie:
  • gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i odpowiedniego zabezpieczania materiałów archiwalnych,
  • klasyfikowania, kwalifikowania i brakowania dokumentacji, a także przekazywania materiałów archiwalnych właściwym archiwom państwowym.