Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 58 osób w podeszłym wieku. Wpis do Rejestru Wojewody uzyskał w dniu 19.09 2002 roku.

I. Miejski Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
  1. miejsce zamieszkania
  2. wyżywienie
  3. odzież i obuwie
  4. utrzymanie czystości
 2. w zakresie potrzeb opiekuńczych polegające na:
  1. udzieleniu pomocy w podstawowych czynności życiowych
  2. pielęgnacji
  3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 3. w zakresie potrzeb wspomagających polegających między innymi na:
  1. umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej
  2. podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu
  3. umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych
  4. zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu
  5. stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
  6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości
  7. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami Miejski Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pokrywa również wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu, opracowanie planów wsparcia i wspólnie z mieszkańcami ich realizacja w kontekście oferowanych przez Dom usług.