Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi tłumacza języka migowego finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.

Wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Strzegomskiej 6, parter sala 25 i tel. (71) 78-22-339.

Kompletne wnioski o dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona jest informowana w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej
z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej.
Dofinansowanie zostaje przekazane po dostarczeniu faktury/rachunku, zgodnie z zawartą wcześniej umową.
Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto Wnioskodawcy.

wnioski na dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego

Zasady przyznawania dofinansowania do tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015:

  1. W roku 2015 ustala się maksymalną stawkę za usługę (1 godzina zegarowa) tłumacza języka migowego w wysokości 40 zł brutto, oraz maksymalną stawkę za usługę tłumacz przewodnika w wysokości 20 zł brutto.
  2. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży gminnej oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.
  3. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas zajęć na uczelni wyższej zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym.
  4. Osoba świadcząca usługi tłumacza języka migowego winna być wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
  5. Rozliczenie usługi tłumacz języka migowego lub tłumacza przewodnika odbywa się na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2015 r.

Opracowano na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2013 r. poz. 1190 ze zm.).
  • Uchwała nr LXIV/1649/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 październik 2014 r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 r. ze środków PFRON.
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1243 ze zm.)