Zgodnie z ustawą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w postaci:

  1. dofinansowania zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny,
  2. dofinansowania do zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny ,
  3. dofinansowywania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  4. dofinansowywania do likwidacji barier funkcjonalnych (architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się)

Podstawą uzyskania dofinansowania jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego jak również do środków pomocniczych i ortopedycznych mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 60 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokości dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi :

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. nr 139 poz. 1141), jeżeli taki udział jest wymagany;
  • do 150 % sumy kwot limitu, o którym mowa w lit. a oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.